Unua Libro

Voici présenté pour vous, l'avant-propos de la première brochure que Zamenhof fit paraître le 26 juillet 1887 à Varsovie. Celle-ci était en russe, mais quelques mois plus tard, la même année, elle paraissait en polonais, en français et en allemand. Puis l'année suivante, elle parut en anglais, et par la suite dans d'autres langues.
Nous vous proposons, à gauche la version originale de ce texte en espéranto que Zamenhof fit paraître beaucoup plus tard, dans la Chrestomatie fondamentale éditée chez Hachette
en 1903 et, à droite, une version en français que nous avons faite spécialement pour vous, cher visiteur.
Bien entendu, la première brochure destinée aux francophones était en français. Mais nous ne disposons pas de ce texte actuellement.
Dans cet avant-propos vous pourrez constater que Zamenhof, dès 1887, avait bien compris les conditions nécessaires et suffisantes
qu'un tel projet devait remplir pour qu'il ait une chance de réussir. En particulier, il avait bien conscience de la résistance qu'opposerait inévitablement le monde des hommes dans toute sa suffisance, face aux progrès que permettrait une langue internationale neutre pour l'humanité. 115 ans ont passé depuis...et presque rien n'a changé. Il était en avance sur son temps, mais sans aucun doute un visionnaire.


La nun proponatan broŝuron la leganto kredeble prenos en la manojn kun malkonfido, kun antaŭe preta penso, ke al li estos proponata ia neefektigebla utopio; mi devas tial antaŭ ĉio peti la leganton, ke li formetu tiun ĉi antaŭjuĝon kaj ke li pripensu serioze kaj kritike la proponatan aferon.

 

 

 

 

Mi ne parolos tie ĉi vaste pri tio, kian grandegan signifon havus por la homaro la enkonduko de unu komune akceptita lingvo internacia, kiu prezentus egalrajtan propraĵon de la tuta mondo, apartenante speciale al neniu el la ekzistantaj nacioj. Kiom da tempo kaj laboroj estas perdata por la ellernado de la fremdaj lingvoj, kaj malgraŭ ĉio, elveturante el la limoj de nia patrujo, ni ordinare ne havas la eblon kompreniĝadi kun similaj al ni homoj. Kiom da tempo, laboroj kaj materialaj rimedoj estas perdata por tio, ke la produktoj de unu literaturo estu aligitaj al ĉiuj aliaj literaturoj, kaj en la fino ĉiu el ni povas per tradukoj konatiĝi nur kun la plej sensignifa parto de fremdaj literaturoj; sed ĉe ekzistado de lingvo internacia ĉiuj tradukoj estus farataj nur en tiun ĉi lastan, kiel neŭtralan, al ĉiuj kompreneblan, kaj la verkoj, kiuj havas karakteron internacian, estus eble skribataj rekte en ĝi. Falus la ĥinaj muroj inter la homaj literaturoj; la literaturaj produktoj de aliaj popoloj fariĝus por ni tiel same atingeblaj, kiel la verkoj de nia propra popolo; la legataĵo fariĝus komuna por ĉiuj homoj, kaj kune kun ĝi ankaŭ la edukado, idealoj, konvinkoj, celado, — kaj la popoloj interproksimiĝus kiel unu familio. Devigataj dividi nian tempon inter diversaj lingvoj, ni ne havas la eblon dece fordoni nin eĉ al unu el ili, kaj tial de unu flanko tre malofte iu el ni posedas perfekte eĉ sian patran lingvon, kaj de la dua flanko la lingvoj mem ne povas dece ellaboriĝi, kaj, parolante en nia patra lingvo, ni ofte estas devigataj aŭ preni vortojn kaj esprimojn de fremdaj popoloj, aŭ esprimi nin neprecize kaj eĉ pensi lame dank'al la nesufiĉeco de la lingvo. Alia afero estus, se ĉiu el ni havus nur du lingvojn, — tiam ni pli bone ilin posedus kaj tiuj ĉi lingvoj mem povus pli ellaboriĝadi kaj perfektiĝadi kaj starus multe pli alte, ol ĉiu el ili staras nun. Kaj la lingvo ja estas la ĉefa motoro de la civilizacio: dank'al la lingvo ni tiel altiĝis super la bestoj, kaj ju pli staras la lingvo, des pli rapide progresas la popolo. La diferenco de la lingvoj prezentas la esencon de la diferenco kaj reciproka malamikeco de la nacioj, ĉar tio ĉi antaŭ ĉio falas en la okulojn ĉe renkonto de homoj: la homoj ne komprenas unu la alian kaj tial ili tenas sin fremde unu kontraŭ la alia. Renkontiĝante kun homoj, ni ne demandas, kiajn politikajn konvinkojn ili havas, sur kiu parto de la tera globo ili naskiĝis, kie loĝis iliaj prapatroj antaŭ kelke da miljaroj: sed tiuj ĉi homoj ekparolas, kaj ĉiu sono de ilia parolo memorigas nin, ke ili estas fremdaj por ni. Kiu unu fojon provis loĝi en urbo, en kiu loĝas homoj de diversaj reciproke batalantaj nacioj, tiu eksentis sendube, kian grandegan utilon alportus al la homaro lingvo internacia, kiu, ne entrudiĝante en la doman vivon de la popoloj, povus, almenaŭ en landoj kun diverslingva loĝantaro, esti lingvo regna kaj societa. Kian, fine, grandegan signifon lingvo internacia havus por la scienco komerco — per unu vorto, sur ĉiu paŝo — pri tio mi ne bezonas vaste paroli. Kiu almenaŭ unu fojon serioze ekmeditis pri tiu ĉi demando, tiu konsentos, ke nenia ofero estus tro granda, se ni povus per ĝi akiri al ni lingvon komunehoman. Tial ĉiu eĉ la plej malforta provo en tiu ĉi direkto meritas atenton. Al la afero, kiun mi nun proponas al la leganta publiko, mi oferis miajn plej bonajn jarojn; mi esperas, ke ankaŭ la leganto, pro la graveco de la afero, volonte oferos al ĝi iom da pacienco kaj atente tralegos la nun proponatan broŝuron ĝis la fino.


Mi ne analizos tie ĉi la diversajn provojn, faritajn kun la celo krei lingvon internacian. Mi turnos nur la atenton de la leganto al tio, ke ĉiuj tiuj ĉi provoj aŭ prezentis per si sistemon da signoj por mallonga interkomunikiĝo en okazo de granda bezono, aŭ kontentiĝis je plej natura simpligo de la gramatiko kaj je anstataŭigo de la vortoj ekzistantaj en la lingvoj per vortoj aliaj, arbitre elpensitaj. La provoj de la unua kategorio estis tiel komplikitaj kaj tiel nepraktikaj, ke ĉiu el ili mortis tuj post la naskiĝo; la provoj de la dua kategorio jam prezentis per si lingvojn, sed da internacia ili havis en si mem nenion. La aŭtoroj ial nomis siajn lingvojn "tutmondaj", eble nur pro tio, ke en la tuta mondo estis neniu persono, kun kiu oni povus kompreniĝi per tiuj ĉi lingvoj! Se por la tutmondeco de ia lingvo estas sufiĉe, ke unu persono ĝin nomu tia, en tia okazo ĉiu el la ekzistantaj lingvoj povas fariĝi tutmonda laŭ la deziro de ĉiu aparta persono ĉar tiuj ĉi provoj estis fonditaj sur la naiva espero, ke la mondo renkontos ilin kun ĝojo kaj unuanime donos al ili sankcion, kaj tiu ĉi unuanima konsento ĝuste estas la plej neebla parto de la afero, pro la natura indiferenteco de la mondo por kabinetaj provoj, kiuj ne alportas al ĝi senkondiĉan utilon, sed kalkulas je ĝia preteco pionire oferi sian tempon, — tial estas kompreneble, kial tiuj ĉi provoj renkontis plenan fiaskon; ĉar la plej granda parto de la mondo tute ne interesis sin je tiuj ĉi provoj, kaj tiuj, kiuj sin interesis, konsideris, ke ne estas inde perdi tempon por la lernado de lingvo, en kiu neniu nin komprenos krom la aŭtoro; "antaŭe la mondo", ili diris,"aŭ kelkaj milionoj da homoj ellernu tiun ĉi lingvon, tiam mi ankaŭ ĝin lernos". Kaj la afero, kiu povus alporti utilon al ĉiu aparta adepto nur tiam, se antaŭe jam ekzistus multego da aliaj adeptoj, trovis nenian akceptanton kaj montriĝis malvive naskita. Kaj se unu el la lastaj provoj, "Volapük", akiris, kiel oni diras, certan nombron da adeptoj, tio ĉi estas nur tial, ke la ideo mem de la lingvo "tutmonda" estas tiel alta kaj alloga, ke homoj, kiuj havas la inklinon entuziasmiĝi kaj dediĉi sin al pionireco, oferas sian tempon en la espero, ke eble la afero sukcesos. Sed la nombro de la entuziasmuloj atingos certan ciferon kaj haltos, kaj la malvarma indiferenta mondo ne volos oferi sian tempon por tio, ke ĝi povu komunikiĝadi kun tiuj ĉi nemultaj, — kaj tiu ĉi lingvo, simile al la antaŭaj provoj, mortos, alportinte absolute nenian utilon*.

 

 

 

Tiuj ĉi vortoj estis skribitaj en la komenco de la jaro 1887, kiam Volapük havis en la tuta mondo grandegan gloron kaj rapidege progresis! La tempo baldaŭ montris, ke la antaŭdiro de la aŭtoro de Esperanto ne estis erara.


La demando pri lingvo internacia okupadis min jam longe; sed sentante min nek pli talenta, nek pli energia, ol la aŭtoroj de ĉiuj senfrukte pereintaj provoj, mi longan tempon limigadis min nur per revado kaj nevola meditado super tiu ĉi afero. Sed kelke da feliĉaj ideoj, kiuj aperis kiel frukto de tiu ĉi nevola meditado, kuraĝigis min por plua laborado kaj igis ekprovi, ĉu ne prosperos al mi sisteme venki ĉiujn barojn por la kreo kaj enkonduko en uzadon de racia lingvo internacia.
Ŝajnas al mi, ke tiu ĉi afero iom prosperis al mi, kaj tiun ĉi frukton de longatempaj persistaj laboroj mi proponas nun al la prijuĝo de la leganta mondo.

La plej ĉefaj problemoj, kiujn estis necese solvi, estis la sekvantaj:
I) Ke la lingvo estu eksterordinare facila, tiel ke oni povu ellerni ĝin ludante.
II) Ke ĉiu, kiu ellernis tiun ĉi lingvon, povu tuj ĝin uzi por la kompreniĝado kun homoj de diversaj nacioj, tute egale ĉu tiu ĉi lingvo estos akceptita de la mondo kaj trovos multe da adeptoj aŭ ne, — t.e. ke la lingvo jam de la komenco mem kaj dank'al sia propra konstruo povu servi kiel efektiva rimedo por internaciaj komunikiĝoj.
III) Trovi rimedojn por venki la indiferentecon de la mondo kaj igi ĝin kiel eble plej baldaŭ kaj amase komenci uzadi la proponatan lingvon kiel lingvon vivan, — ne kun ŝlosilo en la manoj kaj en okazoj de ekstrema bezono
.

El ĉiuj projektoj, kiuj en diversaj tempoj estis proponitaj al la mondo, ofte sub la laŭta, per nenio pravigita nomo de "lingvo tutmonda", neniu solvis pli ol unu el la diritaj problemoj, kaj eĉ tiun ĉi nur parte. Krom la supre montritaj tri ĉefaj problemoj, mi devis, kompreneble, solvi ankoraŭ multajn aliajn, sed pri ili, ĉar ili estas ne esencaj, mi ne parolos tie ĉi. Antaŭ ol mi transiros al la klarigo de tio, kiel mi solvis la supre diritajn problemojn, mi devas peti la leganton mediti iom pri la signifo de tiuj ĉi problemoj kaj ne preni tro facile miajn rimedojn de solvo sole nur tial, ĉar mi scias la inklinon de la plimulto da homoj rigardi aferon kun des pli da estimego, ju pli ĝi estas komplikita, ampleksa kaj malfacile-digestebla. Tiaj personoj, ekvidinte la malgrandegan lernolibron kun plej simplaj kaj por ĉiu plej kompreneblaj reguloj, povas preni la aferon kun ia malestima malŝato, dum ĝuste la atingo de tiu ĉi simpleco kaj mallongeco, la alkonduko de ĉiu objekto el la formoj komplikitaj, el kiuj ili naskiĝis, al la formoj plej facilaj — prezentis la plej malfacilan parton de la laboro.

I


La unuan problemon mi solvis en la sekvanta maniero:
a)Mi simpligis ĝis nekredebleco la gramatikon, kaj al tio de unu flanko en la spirito de la ekzistantaj vivaj lingvoj, por ke ĝi povu facile eniri en la memoron, kaj de la dua flanko — neniom deprenante per tio ĉi de la lingvo la klarecon, precizecon kaj flekseblecon. La tutan gramatikon de mia lingvo oni povas bonege ellerni en la daŭro de unu horo. La grandega faciligo, kiun la lingvo ricevas de tia gramatiko, estas klara por ĉiu.
b)Mi kreis regulojn por vortofarado kaj per tio ĉi mi enportis grandegan ekonomion rilate la nombron de la vortoj ellernotaj, ne sole ne deprenante per tio ĉi de la lingvo ĝian riĉecon, sed kontraŭe, farante la lingvon — dank'al la eblo krei el unu vorto multajn aliajn kaj esprimi ĉiujn eblajn nuancojn de la penso — pli riĉa ol la plej riĉaj naturaj lingvoj. Tion ĉi mi atingis per la enkonduko de diversaj prefiksoj kaj sufiksoj, per kies helpo ĉiu povas el unu vorto formi diversajn aliajn vortojn, ne bezonante ilin lerni. (Pro oportuneco al tiuj ĉi prefiksoj kaj sufiksoj estas donita la signifo de memstaraj vortoj, kaj kiel tiaj ili estas lokitaj en la vortaro.)
Ekzemple:
1)La prefikso "mal" signifas rektan kontraŭaĵon de la ideo "malbona", kaj la ekzistado de aparta vorto por la ideo "malbona" estas jam superflua; alta — malalta; estimi — malestimi k.t.p. sekve, ellerninte unu vorton "mal", ni jam estas liberigitaj de la lernado de grandega serio da vortoj, kiel ekzemple "malmola" (sciante "mola"), malvarma, malnova, malpura, malproksima, malriĉa, mallumo, malhonoro, malsupre, malami, malbeni k.t.p., k.t.p.
2)La sufikso "in" signifas la virinan sekson; sekve, sciante "frato", ni jam mem povas formi "fratino", patro — patrino. Sekve superfluaj jam estas la vortoj "avino, filino, fianĉino, knabino, kokino, bovino" k.t.p., k.t.p.
3)La sufikso "il" signifas instrumenton por la donita farado. Ekzemple tranĉi — tranĉilo; superfluaj estas: "kombilo, hakilo, sonorilo, plugilo, glitilo" k.t.p., k.t.p. Kaj similaj aliaj prefiksoj kaj sufiksoj.
Krom tio mi donis komunan regulon, ke ĉiuj vortoj, kiuj jam fariĝis internaciaj (la tiel nomataj "fremdaj vortoj"), restas en la lingvo internacia neŝanĝataj, akceptante nur la internacian ortografion; tiamaniere grandega nombro da vortoj fariĝas superflua por la lernado; ekzemple:
"lokomotivo, redakcio, telegrafo, nervo, temperaturo, centro, formo, publiko, platino, botaniko, figuro, vagono, komedio, ekspluati, deklami, advokato, doktoro, teatro, k.t.p., k.t.p.
Dank'al la supre montritaj reguloj kaj ankoraŭ al kelkaj flankoj de la lingvo, pri kiuj mi trovas superflue tie ĉi detale paroli, la lingvo fariĝas eksterordinare facila, kaj la tuta laboro de ĝia ellernado konsistas nur en la ellernado de tre malgranda nombro da vortoj, el kiuj laŭ difinitaj reguloj, sen apartaj kapabloj kaj streĉado de la kapo, oni povas formi ĉiujn vortojn, esprimojn kaj frazojn, kiuj estas necesaj. Cetere eĉ tiu ĉi malgranda nombro da vortoj, kiel oni vidos malsupre, estas tiel elektita, ke ilia ellernado por homo iomete klera estas afero eksterordinare facila. La ellernado de tiu ĉi lingvo sonora, riĉa kaj por ĉiuj komprenebla (la kaŭzojn vidu malsupre) postulas sekve ne tutan serion da jaroj, kiel ĉe la aliaj lingvoj, — por ĝia ellernado sufiĉas kelke da tagoj. Pri tio ĉi ĉiu povas konvinkiĝi, ĉar al la nuna broŝuro estas aldonita plena lernolibro*.

1) En la originalo de la unua libro pri Esperanto en la fino estis presita la tuta gramatiko kaj vortaro el ĉirkaŭ mil vortoj.

II

La duan problemon mi solvis en la sekvanta maniero:
a)Mi aranĝis plenan dismembrigon de la ideoj en memstarajn vortojn, tiel ke la tuta lingvo, anstataŭ vortoj en diversaj gramatikaj formoj, konsistas sole nur el senŝanĝaj vortoj. Se vi prenos verkon, skribitan en mia lingvo, vi trovos, ke tie ĉiu vorto sin trovas ĉiam kaj sole en unu konstanta formo, nome en tiu formo, en kiu ĝi estas presita en la vortaro. Kaj la diversaj formoj gramatikaj, la reciprokaj rilatoj inter la vortoj k.t.p. estas esprimataj per la kunigo de senŝanĝaj vortoj. Sed ĉar simila konstruo de lingvo estas tute fremda por la Eŭropaj popoloj kaj alkutimiĝi al ĝi estus por ili afero malfacila, tial mi tute alkonfirmigis tiun ĉi dismembriĝon de la lingvo al la spirito de la lingvoj Eŭropaj, tiel ke se iu lernas mian lingvon laŭ lernolibro, ne traleginte antaŭe la antaŭparolon (kiu por la lernanto estas tute senbezona), — li eĉ ne supozos, ke la konstruo de tiu ĉi lingvo per io diferencas de la konstruo de lia patra lingvo. Tiel ekzemple la devenon de la vorto "fratino", kiu en efektiveco konsistas el tri vortoj: frat (frato), in (virino), o (kio estas, ekzistas) (= kio estas frato-virino = fratino), — la lernolibro klarigas en la sekvanta maniero: frato = frat; sed ĉar ĉiu substantivo en la nominativo finiĝas per "o" — sekve frat'o; por la formado de la sekso virina de tiu sama ideo, oni enmetas la vorteton "in"; sekve fratino — frat'in'o; kaj la signetoj estas skribataj tial, ĉar la gramatiko postulas ilian metadon inter la apartaj konsistaj partoj de la vortoj. En tia maniero la dismembriĝo de la lingvo neniom embarasas la lernanton; li eĉ ne suspektas, ke tio, kion li nomas finiĝo aŭ prefikso aŭ sufikso, estas tute memstara vorto, kiu ĉiam konservas egalan signifon, tute egale, ĉu ĝi estos uzata en la fino aŭ en la komenco de alia vorto aŭ memstare, ke ĉiu vorto kun egala rajto povas esti uzata kiel vorto radika aŭ kiel gramatika parteto. Kaj tamen la rezultato de tiu ĉi konstruo de la lingvo estas tia, ke ĉion, kion vi skribos en la lingvo internacia, tuj kaj kun plena precizeco (per ŝlosilo aŭ sen ĝi) komprenos ĉiu, kiu ne sole ne ellernis antaŭe la gramatikon de la lingvo, sed eĉ neniam aŭdis pri ĝia ekzistado.
Mi klarigos tion ĉi per ekzemplo:
Mi troviĝis en Rusujo, ne sciante eĉ unu vorton rusan; mi bezonas turni min al iu, kaj mi skribas al li sur papereto en libera lingvo internacia, ekzemple la jenon:
Mi ne sci'as, kie mi las'is mi'a'n baston'o'n; ĉu vi ĝi'n ne vid'is?
Mi proponas al mia interparolanto vortaron internacia-rusan kaj mi montras al li la komencon, kie per grandaj literoj estas presita la sekvanta frazo: ĉion, kio estas skribita en la lingvo internacia, oni povas kompreni per helpo de tiu ĉi vortaro. Vortoj, kiuj prezentas kune unu ideon, estas skribataj kune, sed dividataj unu de la alia per signeto; tiel ekzemple la vorto frat'in'o, prezentante unu ideon, estas kunmetita el tri vortoj, el kiuj ĉiun oni devas serĉi aparte.
Se mia interparolanto neniam aŭdis pri la lingvo internacia, li komence rigardos min tre mirigite, sed li prenos mian papereton, serĉos en la montrita maniero en la vortaro kaj trovos jenon:

Comme il est probable que c'est avec méfiance et avec l'idée bien arrêtée qu'il a affaire à une utopie chimérique que le lecteur prendra en main la présente brochure, je dois avant tout lui demander qu'il repousse ce préjugé, qu'il réfléchisse sérieusement et qu'il fasse preuve de sens critique vis-à-vis de l'affaire qui nous occupe.

Je n'insisterai pas ici sur la signification énorme qu'aurait pour l'humanité, l'adoption d'une langue internationale, communément admise, qui présenterait le propre de l'égalité en droit du monde entier, et n'appartenant spécialement à aucune des nations existantes. Combien d'heures de travail sont en effet perdues pour apprendre à fond les langues étrangères, et malgré tout cela, lorsque nous voyageons hors de nos frontières, la plupart du temps nous n'avons pas la possibilité de nous faire comprendre de nos semblables. Combien d'heures de travail et de moyens matériels sont ainsi perdus pour que les productions d'une littérature soient traduites vers toutes les autres, et en fin de compte, chacun de nous ne peut se faire connaître qu'à partir des traductions les plus insignifiantes des littératures étrangères; mais avec une langue internationale, toutes les traductions seraient faites seulement dans cette langue en tant que langue neutre, compréhensible de tous, et c'est peut-être dans cette langue que seraient directement rédigées les œuvres ayant un caractère international. Entre les littératures de l'humanité, il n'y aurait plus de muraille de Chine, et les productions littéraires des autres peuples nous deviendraient accessibles de la même manière que les oeuvres de notre propre peuple; la chose lue deviendrait chose commune pour tous les hommes, et avec elle, également l'éducation, les idéaux, les convictions, les buts — et les peuples se rapprocheraient comme une seule famille. (Obligés de consacrer notre temps à étudier différentes langues, nous n'avons même pas la possibilité de nous attacher à l'étude complète de l'une d'entre elles), et pour cette raison, certains parmi nous ne possèdent même pas parfaitement leur langue maternelle, et d'un autre côté, les langues ne peuvent pas être (vraiment) productives, et en parlant notre langue maternelle, nous sommes souvent obligés soit de prendre des mots ou des expressions des peuples étrangers soit de nous exprimer de manière imprécise et même, de penser de manière boiteuse du fait de l'insuffisance de la langue. Ce serait une autre affaire, si chacun de nous n'avait que deux langues,— nous les possèderions mieux et elles pourraient même être bien plus productives, se perfectionner, et elles s'élèveraient beaucoup plus haut que chacune d'entre elles aujourd'hui. Et comme la langue est bien sûr, le moteur principal de la civilisation: ainsi, grâce à la langue, nous nous sommes élevés au dessus des animaux, et les peuples progressent d'autant plus vite que la langue se situe à un niveau plus élevé. La différence des langues représente l'essence de la diversité et la haine réciproque des nations, car ceci avant tout se lit dans les regards lors des rencontres entre les hommes: ne se comprenant pas, ils se comportent comme des étrangers les uns avec les autres. Quand nous rencontrons des gens, nous ne nous demandons pas quelles sont leurs convictions politiques, sur quelle partie du globe terrestre ils sont nés, où habitaient leurs ancêtres il y a quelques millénaires: pourtant ces hommes s'expriment, et chaque son des paroles qu'ils prononcent, nous rappelle qu'ils nous sont étrangers. Celui qui a essayé de vivre une fois dans une ville dans laquelle vivaient des hommes originaires de nations diverses et opposées, a ressenti sans doute quelle grande utilité apporterait à l'humanité une langue internationale, qui, sans s'imposer dans la vie personnelle des peuples, pourrait, au moins dans les pays à population multilingue, être une langue de la société et du territoire. En fin de compte, quelle signification formidable, une langue internationale aurait pour la science, le commerce — en un mot, à chaque instant — je n'ai pas besoin d'insister sur ce point. Celui qui au moins une fois a réfléchi sérieusement à cette question, sera d'accord pour dire qu'aucun sacrifice ne serait trop grand si nous pouvions acquérir une langue commune pour l'humanité. Pour cette raison, même la plus petite tentative dans cette direction mérite notre attention. À cette cause que je soumets au public-lecteur, j'ai offert mes plus belles années; j'espère, que le lecteur, du fait de l'importance de l'affaire, lui sacrifiera volontiers un peu de patience en lisant avec attention et jusqu'au bout la présente brochure.

Je ne ferai pas non plus ici l'analyse des différentes tentatives qui furent faites dans le but de créer une langue internationale. J'attirerai seulement l'attention du lecteur sur le fait que ces tentatives, soit présentaient en elles-mêmes un système de signes pour une communication brève dans les cas d'urgence, soit satisfaisaient au degré le plus naturel de la simplification de la grammaire et au remplacement des mots existant dans les langues par d'autres mots, inventés arbitrairement. Les projets de la première catégorie étaient si compliqués et si peu pratiques qu'ils moururent tous dès leur naissance; les projets de la deuxième catégorie représentaient déjà des langues en eux-mêmes, mais d'international, ils n'avaient absolument rien. Les auteurs, (pour une raison ou pour une autre), les nommèrent langues "mondiales", peut-être tout simplement parce que dans le monde entier il n'y avait personne avec qui on pouvait se comprendre grâce à ces langues. Si pour la mondialité d'une langue quelconque c'est suffisant qu'une personne la qualifie ainsi, dans ce cas chacune des langues existantes peut devenir mondiale selon le désir de telle ou telle personne en particulier. Or ces tentatives étaient fondées sur l'espoir naïf que le monde les rencontrerait avec joie et leur accorderait à l'unanimité son consentement, et cet accord unanime, c'est justement la partie la plus aléatoire du problème, du fait de l'indifférence naturelle du monde vis-à-vis des projets de cabinets, qui ne lui apportent pas une utilité inconditionnelle, mais qui comptent sacrifier du temps au nom de leur aptitude à être des pionniers. C'est pour cette raison bien sûr, que ces essais essuyèrent un échec complet, car la plus grande partie du monde ne s'intéressait pas du tout à ces projets, et ceux qui s'y intéressaient, considéraient qu'il n'était pas digne de perdre son temps à apprendre une langue dans laquelle personne ne comprendrait rien sauf son auteur; "c'est antédiluvien", disaient-ils, ou "quelques millions d'hommes n'ont qu'à l'apprendre cette langue, ensuite moi aussi je l'apprendrai". Et cette affaire qui aurait pu apporter une utilité à chaque adepte en particulier, si seulement auparavant il avait existé une multitude d'autres pratiquants, n'a trouvé aucune acceptation et s'est révélée morte-née. Et si un des derniers projets, "Le Volapük", parvint à regrouper, comme on dit, un certain nombre d'adeptes, ceci est dû au fait que l'idée même d'une langue "mondiale" est si haute et si attirante que des gens sont prêts à s'enthousiasmer et à consacrer leur vie de pionnier, en sacrifiant du temps, dans l'espoir que peut-être le projet réussira. Mais le nombre des enthousiastes atteindra un certain chiffre et s'arrètera de croître, et le monde indifférent et froid ne voudra pas sacrifier son temps pour qu'il puisse communiquer avec si peu d'hommes, — et cette dernière langue mourra, tout comme les précédentes, faute de n'avoir absolument rien apporté d'utile*.

Ces mots furent écrits au début de l'année 1887, alors que le Volapük avait un immense prestige et très rapidement progressé dans le monde entier! Le temps devait montrer par la suite que les propos de l'auteur de l'Espéranto n'étaient pas faux.

La question d'une langue internationale m'a occupé l'esprit il y a déjà longtemps; mais ne me sentant ni plus talentueux, ni plus énergique, que les auteurs de feux tous ces projets improductifs, je me limitai un certain temps à seulement réver et à me laisser aller à méditer sur cette affaire. Mais quelques idées heureuses qui apparurent comme le fruit d'une méditation involontaire, m'encourageai à continuer ce travail et m'engageai à tenter l'expérience, si me parviendra la solution pour surmonter/vaincre tous les obstacles pour créer et inciter à utiliser une langue internationale planifiée.

Il me semble que cette affaire a un peu prospéré chez moi, et je propose maintenant au monde des lecteurs, d'apprécier ce fruit, résultat de travaux persistants, durant de longues années.

Les principaux problèmes qu'il m'incombait de résoudre étaient les suivants:
I) Il fallait que la langue fût extrêmement facile afin qu'on puisse l'apprendre complètement tout en jouant.
II) Il fallait que celui qui l'aurait apprise, puisse tout de suite l'utiliser pour se faire comprendre de gens originaires de nations différentes, en toute égalité, qu'il puisse trouver beaucoup d'adeptes, indépendamment du fait que cette langue ait été acceptée ou non dans le monde, — cela voulait dire que dès le début, la langue grâce à sa construction propre devait pouvoir servir comme moyen effectif pour les communications internationales.
III) Il fallait trouver les moyens pour vaincre l'indifférence du monde et le rendre aussi vite que possible , apte à commencer à utiliser en masse la langue proposée comme si c'était une langue vivante, — et pas seulement avec une clé dans la main ou dans des cas d'extrême urgence.
De tous ces projets qui furent proposés à des époques différentes, souvent d'ailleurs sous le nom abusif de "langue mondiale", personne n'avait résolu plus d'un des trois problèmes énoncés, et du reste seulement en partie
.

Outre ces trois principaux problèmes que je viens d'énoncer, je devais bien sûr, en résoudre beaucoup d'autres encore , mais en ce qui les concerne, comme ils ne sont pas essentiels, je n'en parlerai pas ici. Avant d'aller plus loin dans l'explication des solutions que j'ai trouvées pour surmonter les difficultés dont il est question, je dois demander au lecteur de bien réfléchir sur le sens de ces problèmes, et de ne pas accepter trop facilement ce que je propose comme moyens de résolution. Si je demande cela, c'est tout simplement parce je connais l'inclination des gens à considérer avec d'autant plus d'estime une affaire quand elle est très compliquée, vaste et assez indigeste. Ces personnes, ayant vu le tout petit manuel avec ses règles toutes simples et compréhensibles par n'importe qui, pourraient prendre l'affaire avec une sorte de dégoût haineux, alors que justement, atteindre cette simplicité et cette concision, introduire chaque objet à partir de formes complexes, desquelles ils furent extraits, vers des formes plus simples— tout cela a justement représenté la partie la plus difficile de mon travail.

I

Le premier problème fut résolu de la manière suivante:
a) Tout en restant dans l'esprit des langues existantes, j'ai simplifié la grammaire jusqu'à un point incroyable afin qu'elle puisse facilement être memorisée d'une part, — et pour qu'elle ne perde rien en clarté, précision et flexibilité d'autre part. Toute la grammaire de ma langue peut être parfaitement apprise en une heure. Chacun s'accorde évidemment pour reconnaître que la langue retire un énorme avantage d'une telle grammaire .
b) J'ai créé des règles pour construire des mots et grâce à cela, c'est une immense économie que j'ai apportée en ce qui concerne le nombre des mots qu'il faut apprendre, non seulement en ne retirant rien de la richesse de la langue, mais au contraire, en faisant en sorte que la langue — grâce cette possibilité de créer à partir d'un mot, beaucoup d'autres et d'exprimer toutes les nuances de la pensée — soit plus riche que les langues naturelles les plus riches. Ceci fut possible grâce à l'emploi de divers préfixes et suffixes au moyen desquels chacun peut à partir d'un mot en former divers autres, sans avoir besoin de les apprendre. Ces préfixes et suffixes ont une telle importance qu'ils donnent du sens à des mots indépendants et prennent place tels quels dans le dictionnaire.
Par exemple:
1)Le préfixe "mal" signifie le contraire direct de l'idée; donc en connaissant le mot "bona", nous pouvons déjà former le mot "malbona", et l'existence d'un mot particulier pour l'idée "malbona" est superflue; alta — malalta, estimi — malestimi e.t.c. Il s'ensuit qu'ayant appris le mot "mal", nous sommes déjà libérés de l'apprentissage d'une grande série de mots, comme par exemple "malmola" (en sachant "mola"), malvarma, malnova, malpura, malproksima, malriĉa, mallumo, malhonoro, malsupre, malami, malbeni e.t.c., e.t.c.
2)Le suffixe "in" signifie le sexe féminin; donc en sachant "frato", nous pouvons même déjà former "fratino", patro — patrino. Donc les mots "avino, filino, fianĉino, knabino, kokino, bovino" e.t.c. sont superflus.
3)Le suffixe "il" signifie un instrument pour exercer une action donnée. Par exemple tranĉi — tranĉilo; il est donc inutile d'apprendre les mots "kombilo, hakilo, sonorilo, plugilo, glitilo" e.t.c. Et ainsi de suite avec d'autres préfixes et suffixes.
En plus de cela, j'ai donné une règle commune pour tous les mots déjà internationaux (les "mots étrangers" comme on dit); ils restent inchangés dans la langue internationale, en acceptant seulement l'orthographe internationale; de cette manière un très grand nombre de mots deviennent inutiles à apprendre, comme par exemple: lokomotivo, redakcio, telegrafo, nervo, temperaturo, centro, formo, publiko,platino, botaniko, figuro, vagono, komedio, ekspluati, deklami, advokato, doktoro, teatro, e.t.c., e.t.c.
Grâce aux règles montrées plus haut et encore à quelques aspects de la langue, sur lesquels je trouve inutile de parler en détail ici, la langue devient extraordinairement facile et tout le travail de son apprentissage consiste seulement à apprendre un très petit nombre de mots, à partir desquels selon des règles définies, sans capacités particulières et sans s'accabler l'esprit, on peut former tous les mots, expressions et phrases, qui sont nécessaires. Du reste, même ce petit nombre de mots, comme on verra plus loin, est si choisi, que son apprentissage pour une personne un tant soit peu intelligente est une affaire extrêmement facile. L'apprentissage de cette langue musicale, riche et compréhensible par tous (voir plus bas les raisons) n'exige donc pas toute une série d'années de travail comme pour les autres langues, — pour l'apprendre il suffit de quelques jours. Chacun peut se convaincre de cela, car il est annexé un manuel complet à la présente brochure*.

Dans l'exemplaire original de l'Unua Libro sur l'Espéranto il était imprimé toute la grammaire et un dictionnaire de mille mots environ.

II


J'ai résolu le deuxième problème de la manière suivante:
a) J'ai conçu unemanière de décomposer complètement les idées en mots indépendants, de telle façon que toute la langue au lieu de consister en des mots aux formes grammaticales différentes ne consiste plus qu'en mots inchangés. Si vous prenez un ouvrage écrit dans ma langue, vous trouverez que chaque mot se trouve toujours et seulement sous une même forme constante, à savoir la forme, dans laquelle il est imprimé dans le dictionnaire. Et les diverses formes grammaticales, les relations réciproques entre les mots e.t.c. sont exprimées par la réunion de mots inchangés. Mais comme une telle construction de langue est totalement étrangère pour les peuples européens et que les accoutumer à elle serait pour eux une question difficile, j'ai entièrement mis en conformité cette manière de décomposer la langue à l'esprit des langues européennes, de telle manière que si quelqu'un apprend ma langue avec un manuel, sans avoir lu auparavant l'avant-propos (ce qui pour l'élève est tout à fait inutile), — il ne supposera même pas que la construction de cette langue est différente de la construction de sa langue maternelle. Ainsi par exemple, l'origine du mot "fratino", qui en réalité se compose de trois mots: frat (frato), in (virino), o (ce qui est, qui existe) (= ce qui est un frère-feminin = soeur), — le manuel explique de la manière suivante: frato=la racine frère; mais comme tout substantif au nominatif se termine par "o"— il s'ensuit frat'o; pour la formation du sexe féminin de cette même idée, on ajoute le petit mot "in"; donc fratino — frat'in'o; et les petits signes sont écrits parce que la grammaire exige cette manière de faire entre les parties constitutives des mots. Dans cette façon d'opérer, la décomposition de la langue n'embarrasse pas l'élève; il ne suspecte même pas que ce qu'il nomme une finale, un préfixe ou un suffixe est un mot tout à fait indépendant, qui conserve toujours un sens identique, que ce mot soit utilisé à la fin ou au début d'un autre mot ou indépendamment, que ce mot peut aussi être utilisé comme mot-racine ou comme partie grammaticale. Et cependant le résultat de cette construction de la langue est ainsi, tout ce que vous écrirez dans la langue internationale tout de suite et avec une précision totale (avec ou sans clé) sera compris de tous ceux, qui non seulement n'auront pas appris auparavant la grammaire de la langue, mais même de ceux qui n'auront jamais entendu parler de son existence.
On peut expliquer ceci par un exemple:
Je me suis trouvé en Russie, en ne sachant même pas un seul mot de russe; j'ai besoin de me tourner vers quelqu'un, et je lui écris sur un petit bout de papier dans la langue libre internationale par exemple ceci:
Mi ne sci'as, kie mi las'is mi'a'n baston'o'n; chu vi ghi'n ne vid'is?
Je propose à mon interlocuteur un dictionnaire langue internationale-russe et je lui montre le début, où avec de grandes lettres se trouve la phrase suivante:
Ĉion, kio estas skribita en la lingvo internacia, oni povas kompreni per helpo de tiu ĉi vortaro. Vortoj, kiuj prezentas kune unu ideon, estas skribataj kune, sed dividataj unu de la alia per signeto; tiel ekzemple la vorto frat'in'o, prezentante unu ideon, estas kunmetita el tri vortoj, el kiuj ĉiun oni devas serĉi aparte.
Si mon interlocuteur n'a jamais entendu parler de la langue internationale, au début il me regardera avec un grand étonnement, mais il prendra mon petit bout de papier, cherchera comme indiqué dans le dictionnaire et trouvera ceci:

     Mi               Ja................................................................................................. ja
       ne               nje, njet........................................................................................nje
   sci               znatj...............................................................................................
                        as               oznaĉajet nastojaŝĉeje vremja.................................................. znajn                 
               glagola...................................................................................
      kie              gdje...........................................................................................gdje
         mi               ja....................................................................................................ja.
las              ostavljatj....................................................................................
         is               oznaĉajet proŝedŝeje vremja..................................................ostavil
mi                ja..............................................................................................
                    a               oznaĉajet prilagatelnoje...........................................................(moj)moju
     n               oznaĉajet vinitelnij padej...........................................................
baston           palka.........................................................................................
            o               oznaĉajet suŝĉestvitelnoje.........................................................palku
      n               oznaĉajet vinitelnij padej............................................................
     ĉu               li.............................................................................................. li
       vi               vi, ti.......................................................................................... vi
     ĝi               ono.............................................................................................
                   n              oznaĉajet vinitelnij padej........................................................ (jego) jejo
          ne             nje.............................................................................................. nje
    vid             vidjetj...........................................................................................
                  is             oznaĉajet proŝeŝeje vremja...................................................... vidjel (li)

En tia maniero la ruso klare komprenos, kion mi de li deziras. Se li volos respondi al mi, mi montras al li la vortaron rusa-internacian, en kies komenco estas presite: Se vi deziras esprimi ion en la lingvo internacia, uzu tiun ĉi vortaron, serĉante la vortojn en la vortaro mem kaj la finiĝojn por la gramatikaj formoj en la gramatika aldono, en la paragrafo de la responda parto de parolo. Ĉar en tiu aldono, kiel oni vidas en la lernolibro, la plena gramatiko de ĉiu parto de parolo okupas ne pli ol kelke da linioj, tial la trovado de la finiĝo por la esprimo de responda gramatika formo okupos ne pli da tempo, ol la trovado de vorto en la vortaro.
Mi turnas la atenton de la leganto al la klarigita punkto, kiu ŝajne estas tre simpla, sed havas grandegan praktikan signifon. Estas superflue diri, ke en alia lingvo vi kun persono, ne posedanta tiun ĉi lingvon, ne havas la eblon kompreniĝadi eĉ per la helpo de la plej bona vortaro, ĉar, por povi fari uzon el la vortaro de ia el la ekzistantaj lingvoj, oni devas antaŭe pli aŭ malpli scii tiun ĉi lingvon. Por povi trovi en la vortaro la donitan vorton, oni devas scii ĝian fundamentan formon, dum en la interligita parolado. Ĉiu vorto ordinare estas uzita en ia gramatika ŝanĝo, kiu ofte estas neniom simila je la fundamenta formo, en kunigo kun diversaj prefiksoj, sufiksoj, e.t.c.; tial, se vi antaŭe ne konas la lingvon, vi preskaŭ neniun vorton trovos en la vortaro, kaj eĉ tiuj vortoj, kiujn vi trovos, donos al vi nenian komprenon pri la signifo de la frazo. Tiel ekzemple, se mi la supre donitan frazon skribus germane (Ich weiss nicht wo ich meinen Stock gelassen habe; haben sie ihn nicht gesehen?), tiam persono, ne scianta la lingvon germanan, trovos en la vortaro la jenon:
"Mi — blanka — ne — kie — mi — pensi — bastono aŭ etaĝo — kvieta — havo — havi — ŝi — ? — ne — ? "
Mi ne parolas jam pri tio, ke la vortaro de ĉiu el la ekzistantaj lingvoj estas treege vasta kaj serĉi en ĝi 2-3 vortojn unu post alia jam laciĝas, dum la vortaro internacia, dank'al la dismembra konstruo de la lingvo, estas tre malgranda kaj oportuna; mi ne parolas jam pri tio, ke en ĉiu lingvo ĉiu vorto havas en la vortaro multe da signifoj, el kiuj oni devas divenprove elekti la ĝustan. Kaj se vi eĉ imagos al vi lingvon kun la plej ideala simpligita gramatiko, kun konstanta difinita signifo por ĉiu vorto, — en ĉiu okazo, por ke la adresito per helpo de la vortaro komprenu vian skribon, estus necese, ke li antaŭe ne sole ellernu la gramatikon, sed ke li ankaŭ akiru en ĝi sufiĉan spertecon, por facile helpi al si, distingi vorton radikan de vorto gramatike ŝanĝita, devena aŭ kunmetita k.t.p., — la utilo de la lingvo denove dependus de la nombro da adeptoj, kaj ĉe manko de la lastaj ĝi prezentus nulon. Ĉar, sidante ekzemple en vagono kaj dezirante demandi vian najbaron, "kiel longe ni atendos en N.", vi ja ne proponos al li antaŭe ellerni la gramatikon de la lingvo! Sed en la lingvo internacia vi povas esti tuj komprenita de membro de ĉia nacio, se li ne sole ne posedas tiun ĉi lingvon, sed eĉ neniam aŭdis pri ĝi. Ĉiun libron, verkitan en la lingvo internacia, libere povas, kun vortaro en la mano, legi ĉiu, sen ia antaŭprepariĝo kaj eĉ sen bezono antaŭe tralegi ian antaŭparolon, klarigantan la uzadon de la vortaro; kaj homo klera, kiel oni vidos malsupre, eĉ la vortaron devas uzi tre malmulte.
Se vi deziras skribi, ekzemple al iu Hispano Madridor sed nek vi scias lian lingvon, nek li vian, kaj dubas, ĉu li scias la lingvon internacian aŭ ĉu li eĉ aŭdis pri ĝi, — vi povas tamen kuraĝe skribi al li, kun la plena certeco, ke li vin komprenos ĉar, dank'al la dismembra konstruo de la lingvo internacia, la tuta vortaro, kiu estas necesa por la ordinara vivo, okupas, kiel oni vidas el la elmetita ekzemplero, ne pli ol malgrandan folieton, eniras oportune en la plej malgrandan koverton kaj, povas esti ricevita por kelke da centimoj en kia ajn lingvo, — tial vi bezonas nur skribi leteron en la lingvo internacia, enmeti en la leteron hispanan ekzempleron de la vortareto, — kaj la adresito vin jam komprenos, ĉar tiu ĉi vortareto ne sole prezentas oportunan plenan ŝlosilon por la letero, sed ĝi mem jam klarigas sian difinon kaj manieron de uzado. Dank'al la plej vasta reciproka kunigebleco de la vortoj, oni povas per helpo de tiu ĉi malgranda vortaro esprimi ĉion, kio estas necesa en la ordinara vivo; sed, kompreneble, vortoj renkontataj malofte, vortoj teĥnikaj (kaj ankaŭ vortoj "fremdaj", supozeble konataj al ĉiuj, ekzemple "tabako", "teatro", "fabriko" k.t.p.) en ĝi ne estas troveblaj; tial se vi bezonas nepre uzi tiajn vortojn kaj anstataŭigi ilin per aliaj vortoj aŭ tutaj esprimoj estas neeble, tiam vi devos jam uzi vortaron plenan, kiun vi tamen ne bezonas transsendi al la adresato: vi povas nur apud la diritaj vortoj skribi enkrampoj ilian tradukon en la lingvon de la adresato.
b)Sekve, dank'al la supre montrita konstruo de la lingvo, mi povas kompreniĝadi per ĝi kun kiu mi volas. La sola oportuneco (ĝis la komuna enkonduko de la lingvo) estos nur tio, ke mi bezonos ĉiufoje atendi, ĝis mia interparolanto analizos miajn pensojn. Por forigi kiom eble ankaŭ tiun ĉi maloportunecon (almenaŭ ĉe komunikiĝado kun homoj kleraj), mi agis en la sekvanta maniero: la vortaron mi kreis ne arbitre, sed kiom eble el vortoj konataj al la tuta klera mondo. Tiel ekzemple la vortojn, kiuj estas egale uzataj en ĉiuj civilizitaj lingvoj (la tiel nomatajn "fremdajn" kaj "teĥnikajn"), mi lasis tute sen ia ŝanĝo; el la vortoj, kiuj en malsamaj lingvoj sonas malegale, mi prenis aŭ tiujn, kiuj estas komunaj al du aŭ tri plej ĉefaj Eŭropaj lingvoj, aŭ tiujn, kiuj apartenas nur al unu lingvo, sed estas popularaj ankaŭ ĉe la aliaj popoloj; en tiuj okazoj, kiam la donita vorto en ĉiu lingvo sonas alie, mi penis trovi vorton, kiu havus eble nur signifon proksimuman aŭ uzon pli maloftan, sed estus konata al la plej ĉefaj nacioj (ekzemple la vorto "proksima" en ĉiu lingvo sonas alie; sed se ni prenos la latinan "plej proksima" (proximus), tiam ni vidos, ke ĝi, en diversaj ŝanĝoj, estas uzata en ĉiuj plej ĉefaj lingvoj; sekve se mi la vorton "proksima" nomos proksim, mi estos pli aŭ malpli komprenata de ĉiu klera homo); en la ceteraj okazoj mi prenadis ordinare el la lingvo latina, kiel lingvo duone-internacia. (Mi flankiĝadis de tiuj ĉi reguloj nur tie, kie tion ĉi postulis apartaj cirkonstancoj, kiel ekzemple la evito de homonimoj, la simpleco de la ortografio k.t.p.). Tiamaniere ĉe korespondado kun meze-klera Eŭropano, kiu tute ne lernis la lingvon internacian, mi povas esti certa, ke li ne sole min komprenos, sed eĉ sen bezono tro multe serĉadi en la vortaro, kiun li uzos nur ĉe vortoj dubaj.

Tria problemo

Mi finis la analizon de la ĉefaj ecoj de mia lingvo; mi demonstris la oportunaĵojn, kiujn ĝi prezentas al tiu, kiu ĝin lernos; mi pruvis, ke ĝia sukceso tute ne dependas de la sinteno de la publiko kontraŭ ĝi; ke ĝi vere havas la rajton esti nomata "internacia", eĉ se neniu en la mondo volus aŭdi pri ĝi; ke ĝi vere donos al ĉiu, kiu ĝin lernos, la eblecon interkompreniĝi kun homo de kiu ajn nacio, se tiu homo nur scias legi kaj skribi. Sed al mia lingvo mi difinis ankaŭ alian celon; ne sufiĉas, ke ĝi estas internacia, ĝi devas ankaŭ fariĝi tutmonda, t.e. atingi tion, ke la plejparto de la homoj sciantaj legi kaj skribi povu paroli ĝin libere.

Kalkuli je la subteno de la publiko, por atingi tiun celon, signifus starigi konstruaĵon sur la plej ŝanceliĝema kaj fantazia bazo, ĉar la grandega plimulto de la publiko ne amas subteni ion ajn, sed postulas, ke oni donu al ĝi ion jam tute pretan. Tial mi penis trovi rimedojn atingi tiun celon sendepende de la publika apogo. unu el tiuj rimedoj, kiun mi detale prezentos, estas ia speco de tutmonda voĉdono.Se ĉiu el la legantoj bone pripensis ĉion, kio estis prezentita ĉi-supre, li venos al la konkludo, ke la scio de la lingvo internacia alportas al li senkondiĉan utilecon, kaj pli ol pagas la malgrandan penon de ĝia ellernado; sekve mi povus atendi, ke la lingvo trovos jam de la komenco multegon da adeptoj. Sed preferante prepari min al malfavoraj cirkonstancoj, ol min iluzii per rozkoloraj esperoj, mi supozas pli volonte, ke da tiaj personoj en la unua tempo troviĝos malmulte, ke tre malmultaj personoj trovos en mia lingvo sufiĉan profiton, por oferi al ĝi eĉ unu horon; ke la tre granda plimulto el mial legantoj aŭ tute preteratentos la aferon, aŭ dubante, ĉu ĝi sufiĉe kompensos ilian laboron, ne kuraĝos eklerni mian lingvon pro timo, ke oni nomus ilin revuloj (nomo, kiun en nia epoko plej multe el la homoj hontas, pli ion ol alian). Kio do estus necesa, por igi tiun grandegan amason da indiferentaj kaj nedecidemaj homoj eklerni la lingvon internacian?

Se ni, por tiel diri, povus penetri en la animon de ĉiu el tiuj indiferentuloj, certe ni tie vidus jenon: principe neniu havas ion kontraŭ la enkonduko de lingvo internacia; kontraŭe ĉiu akceptus ĝin kun granda ĝojo, sed ĉiu dezirus, ke sen eĉ la plej malgranda peno aŭ ofero de lia flanko, unu belan matenon okazu, ke la plimulto de la kleraj homoj scipovas tiun lingvon; estas evidente, ke tiam eĉ la plej indiferenta persono rapidus ĝin lerni; ĉar tiam ŝpari al si la etan laboron lerni lingvon, kiu posedas la ĉi-supre montritajn ecojn, kaj kiun la plejparto de la kleruloj jam scipovas, estus almenaŭ vera infanaĵo.
Por doni al la publiko ion tute pretan, postulante de neniu ajn la plej malgrandan pionirecon aŭ oferon, kaj por ke unu belan tagon estu pruvite, ke konsiderinda parto de la klera mondo aŭ jam ellernis, aŭ publike promesis ellerni la lingvon internacian, mi agas en la sekvanta maniero:
Tiu ĉi broŝuro estos dissendata tra la tuta mondo. Ne postulante eklernon de mia lingvo, nek ion ajn alian, kio kostus tempon, laboron aŭ monon, mi petas ĉiun leganton preni por unu minuto plumon, plenigi unu el la ĉi-poste almetitaj blanketoj, kaj adresi ĝin al mi. La enhavo de la blanketo estas jena: «Mi subskribita, promesas ellerni la proponitan de d-ro Esperanto lingvon internacian, se estos montrita, ke dek milionoj personoj donis publike tian saman promeson. Subskribo: Sekvos la subskribo kaj la sigelo, kaj sur alia flanko la plena nomo, legeble skribita, kaj la preciza adreso de la sendanto.
Tiu, kiu havas ion principan kontraŭ la enkonduko de la lingvo internacia, sendu la diritan blanketon kun trastrekita teksto kaj kun la surskribo «kontraŭ »; aliflanke tiuj, kuj deziras lerni la lingvon en ĉia okazo, sendepende de la nombro de la adeptoj, trastreku la duan parton de la teksto kaj anstataŭigu ĝin per la surskribo «senkondiĉe».
La subskribo de tia promeso ne postulas la plej malgrandan penon aŭ oferon, kaj en okazo de malsukceso de la afero, devigas al nenio: oni devontigas sin ellerni la lingvon nur en la okazo, se dek milionoj da aliaj personoj ĝin ellernos. Sed tiam de la flanko de la subskribinto tio jam ne estus ofero, sed ja unu ago, kiun li rapidus plenumi, eĉ sen la trudo de ia promeso. Aliflanke ĉiu povas, farante nenian personan oferon, per la simpla subskribo de la blanketo, akceli la efektivigadon de tradicia idealo de l'homaro.
Tuj kiam la nombro de la senditaj subskriboj estos atingita dek milionojn, tiam ĉiuj nomoj kaj adresoj estos publikigitaj en aparta libro, kaj, la sekvantan tagon post la apero de la libro, estos evidente, ke dek milionoj aŭ pli da personoj devontigis sin reciproke ellerni la lingvon internacian — kaj la problemo estos solvita.[Oni ja povas kolekti subskribojn por ĉia afero, sed oni trovos malmulte da personoj kapablaj doni volonte sian subskribon, eĉ se la afero estas tre nobla kaj de komuna intereso.]Sed se tiu subskribo, helpante al la efektivigado de granda idealo, postulas de la subskribinto absolute nenian materian aŭ moralan oferon, absolute neniajn klopodojn, tiam ni havas plenan rajton esperi, ke neniu rifuzos sain subskribon.
En tiaj cirkonstancoj rifuzo subskribi estus [jam ne oportunismo, sed krimo], [krimo kontraŭ la homaro], ne nur seninteresiĝo pri la komuna bono, sed pripensita atenco kontraŭ ĝi; rifuzo en tia okazo estus klarigebla nur per la timo, kiun aristokrato de sango, de scienco aŭ de financo povus senti, vidante sian nomon apud la nomo de socie malsupera persono. Sed mi permesas al mi esperi [por la honoro de la homaro], ke oni trovos malmultajn personojn, kiuj pro tia senenhava vanteco volus malakceli aferon de komuna intereso por la tuta homaro.
Ne estas dubo, ke neniu povas havi ion kontraŭ la enkonduko de lingvo internacia ĝenerale; tamen, se iu ne aprobas la lingvon internacian en la formo, en kiu mi proponas ĝin, tiu sendu, anstataŭ la ĉi-supre dirita promeso, sian [motivitan] proteston. Sed estas la devo de ĉiu [eĉ iom] klera persono, kia ajn estas ties aĝo, sekso aŭ rango, doni entute sian voĉon pri tiu afero, des pli ke tiu voĉdono postulas nur kelkajn minutojn, por plenigi la pretan blanketon, kaj kelkajn centimojn de sendokosto. [Tiuj personoj, kies nomoj troviĝos nek en la kategorio de la promesintoj, nek en tiu de la kontraŭuloj, restos poste sen ia senkulpiĝo antaù la publiko. Neniu esperu senkulpigi sin per tio, ke li "ne aŭdis" pri la proponita voĉdono]. Mi petas la redakciojn de ĉiuj gazetoj kaj ĵurnaloj reprodukti la enhavon de mia alvoko, kaj ankaŭ ĉiun apartan personon bonvoli konigi mian proponon al ĉiuj siaj amikoj kaj konatoj.
Jen ĉio, kion mi opiniis necesa diri pri mia afero. Malproksime de mi estas la penso, ke la de mi proponita lingvo prezentas ion tiel perfektan, ke nenio pli alta kaj pli bona povus ekzisti. Sed mi penis, kiom eble, kontentigi ĉiujn postulojn, kiujn oni povas meti al lingvo internacia. Kaj nun, post kiam prosperis al mi solvi ĉiujn problemojn, kiujn mi metis al mi mem [(pro la dimensioj de la broŝuro mi ĉi tie pritraktis nur la plej esencajn) kaj post multjara pripensado de la afero], mi decidis aperi kun ĝi antaŭ la publiko. Tamen mi estas nur homo, kaj mi povis erari, mi povis fari ian nepardoneblan maltrafon, mi povis preterlasi ion, kio estus tre utila al la lingvo.Tial, antaŭ ol publikigi plenajn vortarojn kaj komenci eldonadon de gazetoj, libroj k.t.p., mi prezentas mian verkon por unu jaro al la prijuĝo de la publiko. Kaj de ĉiuj kleruloj mi petas, ke ili bonvolu eldiri al mi sian opinion pri tiu ĉi nova lingvo. ĉiu skribe informu min, kion li trovas necesa ŝanĝi, plibonigi, aldoni k.t.p. El la rimarkoj senditaj al mi,mi kun danko uzos ĉiujn, kiuj praktike kaj sendube pruviĝos oportunaj, ne detruante tamen la fundamentajn ecojn de la lingvo, t.e. la facilecon de ĝia ellernado kaj ĝian nepran taŭgecon por plenumi internaciajn rilatojn sendepende de la nombro de ĝiaj adeptoj. Post tiuj eventualaj ŝanĝoj, kiujn en tia okazo mi intencas publikigi en speciala broŝuro, la lingvo akceptos sian definitivan konstantan formon. Se tamen tiuj korektoj ŝajnus al iu nesufiĉaj, tiu ne deva forgesi, ke la lingvo me ankaŭ en la estonteco ne estos fermita kontraŭ ĉiuj eblaj plibonigoj, nur kun tiu diferenco, ke tiam la rajto ŝanĝi apartenos ne plu al mi, sed al ia aŭtoritata, komune akceptita, speciala akademio de la lingvo. 

 

De cette manière le Russe comprendra clairement, ce que je lui demande. S'il veut me répondre, je lui montre le dictionnaire russe-langue internationale, au début duquel il est indiqué ceci:
Si vous désirez exprimer quelque chose dans la langue internationale, vous devez utiliser ce dictionnaire, en y cherchant les mots et les finales pour les formes grammaticales dans le supplément de grammaire, au paragraphe correspondant à la partie réponse d'une conversation.
Puisque dans ce supplément, comme on le voit dans le manuel, la grammaire intégrale de chaque partie de parole n'occupe pas plus de quelques lignes, alors trouver la finale pour exprimer la forme grammaticale de la réponse ne prendra pas plus de temps que de chercher un mot dans le dictionnaire.
J'attire l'attention du lecteur sur le point qui vient d'être expliqué, qui semble t-il, est très simple, mais qui a une très grande signification pratique. Il est inutile de dire, que dans une autre langue, vous et la personne en question qui ne connaîtrait pas cette langue, n'auriez pas la possibilité de vous comprendre même avec l'aide des meilleurs dictionnaires, car pour pouvoir tirer profit d'un dictionnaire d'une des langues existantes, on doit auparavant plus ou moins savoir cette langue. Pour pouvoir trouver dans le dictionnaire le mot recherché, on doit savoir sa forme grammaticale, or dans un échange verbal, chaque mot d'ordinaire est utilisé avec un changement grammatical, qui souvent n'est en rien semblable à sa forme fondamentale, et est en relation avec divers préfixes, suffixes e.t.c.; pour cette raison, si vous ne connaissez pas auparavant la langue, vous ne trouverez pratiquement aucun mot dans le dictionnaire, et même les mots, que vous trouverez, ne vous permettront pas de comprendre la signification de la phrase. Ainsi par exemple, si j'écrivais en allemand la phrase citée plus haut (Ich weiss nicht wo ich meinen Stock gelassen habe; haben sie ihn nicht gesehen?), alors une personne ne sachant pas la langue allemande trouvera ceci dans le dictionnaire:
"Je — blanc — non — où — je — penser — bâton ou étage — tranquille — le fait d'avoir — avoir — elle — ? — non — ? "


Je ne parle pas du fait que le dictionnaire de chacune des langues existantes est extrêmement vaste, et y chercher l'un après l'autre 2-3 mots dedans est fatigant, alors que le dictionnaire international, grâce à la construction agglutinante/décomposée de la langue, est très petit et très utile; et je ne parle pas aussi du fait que dans chaque langue, chaque mot a de multiples sens dans le dictionnaire, à partir desquels on doit essayer de choisir le sens exact comme une devinette. Et même si vous imaginez une langue à la grammaire ultra simplifiée, avec un sens bien défini et constant pour chaque mot, — à chaque occasion, pour que le destinataire grâce au dictionnaire puisse comprendre votre écriture, il sera nécessaire, qu'il ait appris auparavant non seulement la grammaire, mais qu'il ait acquis aussi une expérience suffisante, pour parvenir à distinguer un mot radical d'un mot changé grammaticalement, d'origine ou composé e.t.c., — c'est-à-dire que l'utilisation de la langue dépendrait de nouveau du nombre d'adeptes, et en l'absence de ces derniers elle ne représenterait rien. Car en étant assis, par exemple dans un wagon et en désirant demander à votre voisin, "combien de temps attendrons-nous à cette station?", vous ne lui proposerez pas bien sûr auparavant d'apprendre la grammaire de la langue! Mais dans la langue internationale, vous pouvez être tout de suite compris d'un membre originaire de toute nation, non seulement s'il ne possède pas cette langue, mais même s'il n'a jamais entendu parler d'elle. Chaque livre, écrit dans la langue internationale, peut être lu aisément par quiconque avec un dictionnaire en main, sans une préparation initiale et même sans besoin de lire initialement un avant-propos expliquant l'emploi du dictionnaire; et un homme instruit, comme on le verra plus loin, n'aura que très peu besoin d'utiliser le dictionnaire.
Si vous souhaitez écrire par exemple à un Espagnol Madridor, mais que vous ne sachiez ni sa langue, ni lui la vôtre, et que vous doutiez qu'il comprenne la langue internationale ou même qu'il ait entendu parler d'elle, — vous pouvez cependant lui écrire en toute confiance, avec la certitude, qu'il vous comprendra! Car, grâce à la construction de la langue internationale à partir d'éléments immuables combinés entre eux, tout le vocabulaire qui est nécessaire pour la vie de tous les jours, n'occupe comme on le voit dans l'exemple donné pas plus qu'une petite feuille de papier et entre avec bonheur dans la plus petite enveloppe et peut être reçu ou expédié pour quelques centimes dans n'importe quelle langue, — ainsi vous n'avez besoin que d'écrire une lettre dans la langue internationale, et glisser dans l'enveloppe un exemplaire en espagnol du lexique, — et le destinataire vous comprendra car ce petit lexique non seulement représentera une clé très précieuse pour déchiffrer la lettre, mais il expliquera aussi sa définition et la manière de s'en servir. Grâce à une possibilité d'agencer les mots,on-ne-peut-plus vaste, on peut à l'aide de ce petit lexique exprimer tout ce qui est nécessaire dans la vie de tous les jours, mais bien sûr, des mots rencontrés
rarements, les mots techniques (mais aussi les mots "étrangers", qu'on suppose connus de tous, par exemple "tabako", teatro","fabriko" e.t.c.) ne s'y trouvent pas; aussi, dans le cas où vous en avez absolument besoin pour les remplacer par d'autres mots ou expressions, c'est impossible, et vous devrez alors consulter un vrai dictionnaire, que cependant vous n'aurez pas à adresser à votre correspondant: il suffira seulement d'écrire à côté des mots concernés, entre parenthèses, leur traduction dans sa langue maternelle.

b)Il s'ensuit que grâce à la construction montrée plus haut, je peux me faire comprendre de n'importe qui. La seule opportunité (jusqu'à l'introduction de la langue) sera que je devrai à chaque fois attendre que mon correspondant ait analysé mes pensées. Aussi, pour éliminer autant que possible cet inconvénient (au moins avec des gens cultivés), j'ai agi de la manière suivante: le vocabulaire n'a pas été créé arbitrairement, mais chaque fois que c'était possible à partir des mots connus de tout le monde cultivé. Ainsi par exemple, j'ai laissé inchangés les mots qui sont utilisés de manière égale dans toutes les langues civilisées (les mots dits "étrangers ou "techniques"), parmi les mots qui sonnent différemment selon les langues, j'ai pris soit ceux qui sont communs aux deux ou trois principales langues européennes, soit ceux qui appartiennent seulement à une seule langue, mais qui sont populaires également chez les autres peuples; dans ce cas, quand le mot donné sonne différemment dans chaque langue, j'ai eu du mal à trouver le mot qui aurait peut-être un sens voisin ou un usage plus rare, mais qui serait connu des nations les plus importantes (par exemple le mot "proksima" dans toutes les langues se prononce différemment; mais si nous prenons le mot latin "le plus proche" (proximus), alors nous verrons qu'il est utilisé dans toutes les grandes langues avec des changements; il s'ensuit que si je nomme proksim le mot "proksima"; je serai plus ou moins compris de toute personne cultivée); dans les autres occasions j'ai pris d'ordinaire dans le latin comme langue semi-internationale. (Je me suis écarté de toutes ces règles seulement là où les circonstances particulières l'imposaient, comme par exemple éviter les homonymes, simplifier l'orthographe e.t.c.). De cette manière, en correspondant avec un Européen d'un niveau de culture moyen, qui n'aurait pas du tout appris la langue internationale, je suis certain que non seulement il me comprendra, mais il n'aura pas besoin de trop chercher dans le dictionnaire, qu'il n'utilisera que pour les mots dont le sens lui paraîtra douteux.

Le troisième problème

J'ai donc fini d'analyser les principales qualités de ma langue; j'ai démontré les avantages qu'elle représente pour celui qui l'apprend; j'ai apporté la preuve que son succès ne dépendra pas du tout du comportement du public qui s'opposera à elle; qu'elle a vraiment le droit d'être appelée internationale, même si personne dans le monde n'aurait voulu en entendre parler; qu'elle donnera vraiment à tous ceux qui l'apprendront la possibilité de se comprendre avec une personne de quelque nation que ce soit, si cette personne ne sait ni lire ni écrire. Mais j'ai défini un autre but à ma langue; il ne suffit pas qu'elle soit internationale, elle doit également devenir mondiale, c'est-à-dire de faire en sorte que la plupart des hommes sachant lire et écrire puissent la parler librement. Compter sur le soutien du public pour atteindre ce but reviendrait à ériger une construction sur des fondations très peu stables et fantaisistes car la plus grande part du public n'est pas enclin à soutenir n'importe quoi, mais exige qu'on lui donne quelque chose de déjà tout prêt. C'est pour cette raison que je me suis efforcé de trouver les moyens pour atteindre ce but sans attendre quoi que ce soit du soutien du public. Un de ces moyens que je présenterai en détail est une sorte de scrutin à l'échelle mondiale. Si chaque lecteur réfléchissait bien à ce qui a été présenté plus haut, il aboutirait à la conclusion que la connaissance de la langue internationale lui apporte une utilité inconditionnelle, et le rembourse largement du petit effort qu'il a fourni pour l'apprendre; alors je pourrais m'attendre à ce que la langue réunisse dès le commencement une multitude d'adeptes. Mais comme je préfère me préparer à des circonstances plus défavorables plutôt que de me bercer d'illusions à ne concevoir/en ne voyant/ la vie qu'en rose, je suppose plus volontiers que de telles personnes ne se rencontreront au début qu'en très petite quantité, qu'un très petit nombre de personnes trouvera dans ma langue un intérêt suffisant pour lui consacrer ne serait-ce qu'une heure; que la plus grande part de mes lecteurs soit ne feront pas cas de cette affaire, soit du fait qu'ils n'auront aucune certitude quant à, savoir s'ils seront récompensés de leurs efforts, n'auront pas le courage d'apprendre ma langue de peur qu'on ne les traite de réveurs (un nom qui plus que toute autre chose à notre époque fait honte à la plupart des hommes). Que faudrait-il donc pour faire en sorte que cette foule immense d'hommes indifférents et non décidés se mette à apprendre la langue interantionale?

Si nous pouvions pénétrer, pour ainsi dire, au sein de l'âme de tous ces indifférents, nous verrions certainement ceci: par principe, personne n'est opposé à l'introduction d'une langue internationale; bien au contraire, chacun l'accepterait avec une grande joie, mais souhaiterait que tout en se gardant bien de faire le moindre petit effort de son côté, un beau matin il se trouverait que la plupart des hommes instruits sauraient parler cette langue; par conséquent il est évident que même la personne la plus indifférente se dépêcherait de l'apprendre; et ainsi s'économiser le petit travail d'apprentissage d'une langue qui possède les qualités vues plus haut et que la plupart des hommes instruits sauraient déjà parler, ne serait plus qu'un jeu d'enfant. Pour donner au public quelque chose de tout prêt, tout en exigeant de quiconque la moindre qualité de pionnier ou de sacrifice, et afin qu'un beau jour il soit prouvé qu'une partie considérable du monde instruit soit déjà appris soit a déjà promis d'apprendre la langue internationale, j'ai opéré de la manière suivante:

Cette brochure sera diffusée dans le monde entier. Bien que n'exigeant pas l'apprentissage immédiat de ma langue ni rien d'autre qui prendrait du temps, du travail et de l'argent, je demande à chaque lecteur de prendre une plume et de me consacrer une minute afin de remplir un des coupons annexés plus loin et de me l'adresser. Le libellé du coupon est rédigé ainsi:« Je soussigné, promets d'apprendre la langue internationale proposée par le docteur Espéranto s'il est démontré publiquement que dix millions de personnes ont fait la même promesse. Ajouter ensuite la signatute et le cachet, et sur l'autre côté du coupon, le nom complet de la personne signataire , écrit lisiblement et son adresse précise.
Que celui qui a quelque chose d'important contre l'introduction de la langue internationale renvoie le coupon en question après avoir rayé le texte en travers et ajouté la mention «contre»; d'un autre côté que ceux qui souhaitent en tout cas apprendre la langue , indépendamment du nombre des futurs adeptes, rayent la deuxième partie du texte et la remplace avec la mention: «sans condition».
Cette promesse n'exige même pas du signataire la plus petite des peines ou le plus petit des sacrifices, en cas d'échec de l'affaire il ne serait contraint à rien: Il ne s'engage qu'à apprendre la langue si, et seulement si, dix milions de personnes ont fait la même promesse. Mais alors du simple point de vue du signataire cela ne serait pas un sacrifice, mais bien une action qu'il aurait menée rapidement même sans l'obligation engendrée par une promesse quelconque. D'un autre côté, chacun peut, tout en ne faisant aucun sacrifice, accélérer la mise en oeuvre de cet idéal de l'humanité qui remonte aux traditions.
Juste après que le nombre de dix millions de signatures envoyées sera atteint, alors tous les noms et adresses seront publiés dans un livre à part, et, le lendemain de la parution de ce livre il sera évident que dix millions de personnes ou davantage se feront un devoir d'apprendre la langue internationale— et le problème sera résolu. [On peut toujours collecter des signatures pour toutes sortes d'affaires, mais on trouvera peu de personnes capables de donner volontairement leur signature même si l'affaire en question est très noble et relève d'un intérêt commun.]Mais si cette signature, qui vise à aider la concrétisation d'un grand idéal, n'exige abolument aucun sacrifice moral ou matériel du signataire, absolument aucun effort, alors nous avons le droit d'espérer que personne ne nous refusera sa signature. Le refus de signer dans ces circonstances serait [non pas de l'oportunisme, mais bien un crime], [un crime contre l'humanité], ce serait non seulement faire preuve d'un manque d'intérêt pour le bien commun, mais commettre un attentat prémédité contre lui; dans ces circonstances, ce refus ne pourrait s'expliquer que par la peur que pourrait ressentir un aristocrate de sang, un homme de science ou de la finance à la vue de son nom figurant inscrit tout près du nom d'une personne d'un rang social inférieur. Mais je me permets d'espérer [pour l'honneur de l'humanité], qu'on trouvera peu de personnes qui, du fait de cette vanité sans objet, voudraient freiner une affaire d'intérêt commun pour toute l'humanité.
Il n'y a pas de doute que personne ne peut avoir quelque chose contre l'introduction d'une langue internationale en général; cependant, si quelqu'un n'approuve pas la langue internationale dans la forme dans laquelle je la propose, qu'il m'envoie à la place de la promesse dont il a été question plus haut sa protestation [motivée]. Mais c'est le devoir de toute personne instruite[même peu instruite], quel que soit son âge, son sexe ou son rang de s'exprimer sur ce sujet, d'autant plus que s'exprimer n'exige que quelques minutes à remplir le coupon déjà tout prêt et quelques centimes pour les frais d'envoi.[Ces personnes dont les noms se trouveront ni dans la catégorie des signataires ni dans celle des opposants resteront ensuite sans aucun sentiment de culpabilité vis-à-vis du public. Que personne n'espère se dédouaner en avançant qu'il n'aurait jamais entendu parler de la vois propsée] Je demande à toutes les rédactions de tous les journaux et gazettes de reproduire le texte de mon appel, et aussi à toutes les personnes en particulier de bien vouloir faire connaître ma proposition à tous leurs amis et connaissances.
Voici donc tout ce que j'ai cru nécessaire de dire sur mon affaire. Loin de moi l'idée que la langue que j'ai proposée présente une telle perfection que rien de plus élevé et de mieux pourrait exister. Mais j'ai peiné autant que possible pour satisfaire à toutes les exigences que l'on peut avoir en ce qui concerne une langue internationale. Et maintenant que la résolution de tous les problèmes que je me suis imposés m'a souri [(je n'ai traité ici que les plus importants vu la dimension de la présente brochure) et à la suite d'une réflexion de plusieurs années sur l'affaire], j'ai décidé de publier en en faisant part au public. Cependant je ne suis qu'un homme, et j'ai pu me tromper, j'ai pu commettre un impardonnable raté, j'ai pu laisser passer quelque chose qui serait très utile à la langue. Pour cette raison, avant de publier un dictionnaire complet et commencer à éditer des journaux, des livres etc. je présente pour une durée d'une année mon oeuvre au jugement du public. Et je demande à chaque personne instruite qu'elle veuille bien m'exprimer son opinion sur cette toute nouvelle langue Que chacun m'informe par écrit de ce qu'il juge nécessaire de changer, d'améliorer, d'ajouter etc. Parmi ces remarques qui me seront envoyées j'utiliserai avec reconnaissance toutes celles qui se révèleront sans aucun doute opportunes en pratique sans pour autant détruire les qualités fondamentales de la langue, c'est-à-dire la facilité de son apprentissage et son adéquation absolue pour permettre des relations internationales indépendamment du nombre de ses adeptes. Après ces éventuels changements qu'en cette occasion j'ai l'intention de publier dans une brochure spéciale, la langue recevra sa forme définitive et permanente.

(traduction rédigée en juillet 2002)
NB: Un an plus tard, Zamenhof rédigea le Dua Libro

Dua Libro

 

Vous pouvez trouver nos coordonnées en cliquant sur le lien Nous contacter.

retour au sommaire